PRAKTYKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ŚRÓDROCZNA PRAKTYKA DYDAKTYCZNA –

GEOGRAFIA I PRZYRODA W SZKOLE PODSTAWOWEJ


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM studenci są przygotowywani do zawodu nauczyciela geografii i przyrody. Jednostką koordynującą wszystkie działania jest Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych. Kształcenie studentów w zakresie nabycia kwalifikacji do nauczania geografii i przyrody odbywa się w ramach Modułu Edukacyjnego, który realizowany jest na studiach licencjackich, oraz jako kontynuacja na studiach magisterskich. Zajęcia merytoryczne na uczelni uzupełniane są praktycznymi, w tym praktykami śródrocznymi w szkołach, podczas których studenci obserwują proces kształcenia geograficznego oraz pracę nauczyciela w bezpośrednim środowisku szkolnym.


Śródroczna praktyka dydaktyczna – geografia i przyroda w szkole podstawowej

Praktyki śródroczne odbywają się podczas roku akademickiego w szkołach podstawowych przy udziale nauczyciela akademickiego, nauczyciela geografii i przyrody (opiekuna praktyki) oraz grupy studentów. Uczestniczą w nich studenci II roku studiów pierwszego stopnia (Licencjat). Praktyki stanowią ważną część akademickiego procesu dydaktycznego i równorzędnie z innymi zajęciami objętymi programem studiów podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Celem śródrocznej praktyki dydaktycznej jest:

  1. poznanie specyfiki funkcjonowania szkoły podstawowej,
  2. zapoznanie studenta z organizacją pracy szkoły (dokumenty, plan zajęć),
  3. możliwość uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym na lekcjach geografii i przyrody prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli,
  4. obserwacja warsztatu pracy nauczyciela (program nauczania, dziennik lekcyjny, stosowane metody i formy kształcenia, pracownia przedmiotowa),
  5. obserwowanie lekcji w odniesieniu do realizacji założonych celów dydaktycznych i metod kształcenia,
  6. przygotowywanie materiałów dydaktycznych stanowiących pomoc w kształceniu,
  7. autorefleksja na temat poziomu gotowości, przygotowania i predyspozycji studenta do roli nauczyciela geografii i przyrody.

Podstawą tej praktyki jest obserwacja bezpośrednia właściwego, zgodnego z zasadami dydaktycznymi, przebiegu lekcji geografii i przyrody, oraz konsultacje w zakresie przygotowania lekcji (tworzenia scenariusza lekcyjnego) i sposobu oceniania pracy ucznia. 

W bieżącym roku akademickim 2020/2021 z uwagi na stan epidemiczny związany z COVID-19, 5 grudnia 2020 r. wprowadzono nowelizację do obowiązujących rozporządzeń (a. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450 oraz b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 1389), poprzez dodanie przepisu epizodycznego umożliwiającego realizację praktyk zawodowych (https://www.gov.pl/web/nauka/nauczycielskie-praktyki-zawodowe-w-czasie-epidemii–zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli).

Przyjmuje się więc możliwy udział studenta w obserwacji lekcji lub zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zatem praktyki w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 będą mogły być realizowane przez (wybrane zapisy adekwatne do śródrocznej praktyki dydaktycznej):

   1. obserwowanie przez studentów lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzonych przez nauczyciela, a następnie przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem lub opiekunem praktyk;
   2. przygotowywanie przez studentów projektów edukacyjnych do wykorzystania w szkole, m.in. zajęć, autorskich rozwiązań dydaktycznych, propozycji zindywidualizowanej pracy z uczniami zdolnymi oraz uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
   3. udział studenta w prowadzonych, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, spotkaniach szkolnych zespołów przedmiotowych,
   4. prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, rozmowy studenta z opiekunem praktyki, dyrektorem placówki, nauczycielem pedagogiem, nauczycielem psychologiem, nauczycielem bibliotekarzem, nauczycielami wychowawcami ze świetlicy szkolnej lub innymi nauczycielami.

Rozwijanie kompetencji studentów jest możliwe przy dużym zaangażowaniu i doświadczeniu nauczyciela. Zgodnie z Propozycją Nowego Modelu Kształcenia Przyszłych Nauczycieli (MNiSzW, 31 stycznia 2018 roku), do którego nawiązuje POWER, najważniejsze wymagania stawiane wobec nauczyciela – opiekuna śródrocznych praktyk to:

   1. minimum wykształcenie magisterskie w zakresie geografii z przygotowaniem pedagogicznym,
   2. doświadczenie w skutecznym prowadzeniu innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia, technik informacyjno-komunikacyjnych, technik twórczego myślenia, adekwatnych do celów edukacyjnych, potrzeb i możliwości uczniów,
   3. umiejętność projektowania zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualizowania i personalizowania procesu kształcenia,
   4. umiejętności organizacyjne i społeczne – komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
   5. wyższa niż dobra ocena pracy,
   6. wysokie kompetencje interpersonalne,
   7. uczestnictwo w cyklicznych szkoleniach związanych z organizowaniem praktyk studenckich oraz metodami kształcenia,
   8. współpraca z uczelnią, uczestnictwo w życiu naukowym i organizacyjnym uczelni (np. konferencje, otwarte seminaria, wykłady w ramach Polskiego Towarzystwa Geograficznego, itp.).

Ponadto, wymienione wymagania zostają uzupełnione o następujące, ważne dla zadań Projektu POWER:

   1. staż pracy – minimum 3 lata,
   2. pełnienie funkcji opiekuna praktyk dydaktycznych śródrocznych lub ciągłych,
   3. współpraca z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu,
   4. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających różnorodne umiejętności,
   5. zainteresowania geograficzne, przyrodnicze, fotograficzne, itp., związane z własnym rozwojem,
   6. odpowiednia liczba godzin lekcji geografii i przyrody związana z możliwością zapewnienia studentom 10 godzin obserwacji i 5 godzin przeznaczonych na analizę, omówienie i podsumowanie lekcji.

W roku akademickim 2020/2021 śródroczne praktyki dydaktyczne odbędą się od 1 lutego do 30 maja 2021 roku. 

Zainteresowanie udziałem w projekcie POWER do pełnienia funkcji opiekuna Śródrocznej praktyki dydaktycznej – geografia i przyroda w szkole podstawowej prosimy przesłać do 18 stycznia 2021 roku na adres pdgiee@amu.edu.pl

Formularz zgłoszeniowo-ofertowy znajduje się w zakładce Zapytania ofertowe.