O PROJEKCIE

Celem głównym projektu Nowoczesny program kształcenia przygotowujący studentów geografii do roli nauczyciela XXI wieku jest wyposażenie studentów studiów stacjonarnych na kierunku Geografia I stopnia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w ramach Modułu Edukacyjnego w kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Do celów szczegółowych należą przygotowanie, realizacja i analiza modelowego programu kształcenia studentów przygotowującego do zawodu nauczyciela geografii i przyrody. W obecnych czasach znaczenia nabiera konieczność prowadzenia przez nauczycieli procesu kształcenia, który będzie stymulował ciekawość uczniów, rozwijał w nich potrzebę skutecznego i samodzielnego rozwiązywania problemów, jak również kształtował umiejętności praktyczne. Zmiany społeczne i technologiczne zachodzące we współczesnej szkole nakładają na uczelnie wyższe konieczność dostosowania programów do wymagań edukacyjnych i rynku pracy. Dlatego w modelowym programie kształcenia studentów proponuje się zwiększony zakres godzin TIK oraz wprowadzenie dodatkowych zajęć terenowych (Geograficzna Szkoła Letnia) szczególnie ważnych w kształceniu nauczyciela geografa.

Ważnym aspektem jest spersonalizowane oraz inspirujące wsparcie studentów na etapie własnego rozwoju zawodowego poprzez tutoring. Dobre przygotowanie do zawodu nauczyciela wzmocni udział doświadczonych nauczycieli/pedagogów, którzy będą wspierali studentów w środowisku szkolnym. Jednoczesne uczestnictwo nauczycieli akademickich w zajęciach organizowanych w ramach szkolnych praktyk psychologiczno-pedagogicznych i praktyk dydaktycznych oraz ścisła współpraca z nauczycielem-opiekunem praktyk, pozwoli lepiej wykorzystać potencjał akademickiego procesu kształcenia. Istotne dla odpowiedniej realizacji projektu kształcenia jest doposażenie Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej WNGiG w nowoczesne technologie oraz zestawy dydaktyczne. Założenia projektu służą odpowiedniemu przygotowaniu studentów do pracy we współczesnej szkole, którzy powinni przekazywać wiedzę w atrakcyjny sposób wykorzystując projekty i metody aktywizujące polegające na rozwiązywaniu problemów, odkrywaniu związków, szukaniu wyjaśnień, nauczaniu przez naukowe dociekanie (IBSE), wzajemnym uczeniu się (LDL). Kształcenie studentów powinno podkreślać uczenie wartościowego korzystania ze zdobyczy technologicznych, wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, przy jednoczesnej postawie refleksji do swoich działań.

W projekcie uczestniczą studenci kierunku Geografii, studia 1 stopnia (Licencjat), I-III rok studiów, biorący udział w Module Edukacyjnym, przygotowującym do zawodu nauczyciela geografii i przyrody

Kształcenie nauczyciela geografii i przyrody[otwórz prezentację]


Beneficjent: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska
Czas trwania: 01.12.2018 – 31.10.2023
Nr umowy: POWR.03.01.00-00-KN36/18-00
Całkowita wartość: 791 679,30 PLN